Šola izvaja obvezni in razširjeni program po predmetniku devetletne osnovne šole. Obvezni program obsega obvezne, izbirne predmete, dneve dejavnosti in ure oddelčne skupnosti. Razširjen program obsega dopolnilni in dodatni pouk, podaljšano bivanje, jutranje varstvo, interesne dejavnosti ter šolo v naravi.V šoli ponujamo učencem še tečaje tujih jezikov in računalništva, tabore, ekskurzije, tekmovanja in druge dejavnosti, ki so v skladu letnim delovnim načrtom šole in so v soglasju s starši.Zaposleni na šoli skrbimo za dobro sodelovanje s starši, zunanjimi strokovnimi delavci, z javnimi zavodi in drugimi ustanovami, ki prispevajo h kakovosti dela na šoli.Šola je znana po inovacijskih projektih s področja oblik in metod poučevanja, po odmevnih projektih in prireditvah za širšo javnost ter po mednarodnem sodelovanju. Skrbi za strokovno in profesionalno rast zaposlenih in dobre medsebojne odnose. Starše aktivno vključuje v reševanje vzgojne problematike učencev, v izobraževanje in v delavnice oddelčnih skupnosti. Na šoli uspešno deluje skupnost učencev in šolski parlament. Dodatno pomoč na šoli nudimo učencem s posebnimi potrebami pri pouku in izven pouka. Nadarjenim učencem pa ponujamo možnosti dodatnega izobraževanja v različnih projektih, taborih in tekmovanjih. Veliko pozornost posvečamo investicijskemu vzdrževanju šole in lepemu estetskemu izgledu.

Razvoj osnovne šole je tako tesno povezan z razvojem in širitvijo kraja, ki je iz majhnega zaselka z leti narasel v veliko naselje, saj ima KS Duplica največ prebivalcev v občini Kamnik.

Do leta 1955 so otroci obiskovali šolo v 3 km oddaljenem Kamniku. Zaradi intenzivne gradnje stanovanjskih hiš in blokov na desnem bregu reke proti severu in zahodu se je število prebivalcev Duplice povečalo. S tem se je povečalo tudi število učencev, zato so leta 1955, kot podružnico OŠ Frana Albrehta, odprli oddelka 1. in 2. razreda tudi na Duplici. Učilnico so dobili v stanovanjskem bloku št. 33, poučevali pa sta učiteljici Angelca Adamič in Marinka Gregorš. Pouk je bil celodnevni. Število učencev je vsako leto naraščalo.

V šolskem letu 1966/67 je bilo na podružnični šoli Duplica v dveh razredih in treh oddelkih 76 učencev, zato so v šolskem letu 1967/68 zaposlili še eno učiteljico Heleno Knaus. Pouk je potekal v treh izmenah, saj so imeli v bloku na razpolago še vedno samo eno učilnico. Tako se je v drugem polletju 1968/69 učiteljica Adamičeva s svojim razredom preselila v kulturni dom, v sobo, kjer je bila ljudska knjižnica.

21. julija 1969 je bila na Duplici velika slovesnost. Kraj Duplica je dobil prepotrebno šolsko stavbo za učence od 1. do 4. razreda. Šolsko leto 1969/70 je prvič potekalo v lastni šolski zgradbi. Šola je bila zgrajena s prispevki kamniških tovarn.

Otvoritev šole je bila zelo slovesna. Govoril je predsednik občine Vinko Gobec, program pa so izvedli učenci Osnovne šole Duplica in učenci višjih razredov matične šole.

Upraviteljica šole je 21. marca 1969 postala Marinka Gregorš. Prve učiteljice dupliške šole so torej bile:

1.a – Marinka Gregorš

1.b – Štefka Medved        

2.a – Angelca Admič

2.b – Dragica Pirc        

3.r – Neva Hotujec        

4.r – Magda Rode


        V šolskem letu 1969/70 je podružnično šolo na Duplici obiskovalo 175 učencev in učenk. V kroniki pa so zapisane težave takrat pretežno delavskega okolja, iz katerega so prihajali dupliški učenci: »Vzroki neuspeha na šoli so čustveno hladen dom, pomanjkanje nadzora, prezaposlenost in predolga odsotnost staršev, nerazvite delavske navade za dolžnosti šole, površnost, neprimerno okolje, nezainteresiranost staršev za napredek otrok, zlasti tam, kjer v domu vlada alkohol.«

V naslednjih letih je število otrok naraščalo. Že sredi 70 let se v kroniki omenjajo težave s pomanjkanjem prostora za izvedbo celodnevne šole, krožkov, za delo učiteljev in predvsem telovadnico. Septembra 1979 je šola dobila svoj prvi prizidek, s katerim so pridobili še 8 učilnic. V šol. L. 1980/81 je šolo obiskovalo že 330 učenk in učencev, i so obiskovali pouk v 12 oddelkih v eni izmeni. To je bilo zdaj zaradi novega prizidka mogoče. Konec decembra 1979 je šola dobila tudi prepotrebno telovadnico.

Število otrok se je še povečevalo, posebej v letih 1983/84 in 1985/86. To je bilo povezano tudi z gradnjo blokovskega stanovanjskega naselja, ki je močno povečalo število prebivalcev. Nastala je potreba po novih šolskih prostorih, saj je bilo otrok že toliko, da bi kraj moral imeti lastno šolo. Do tedaj je bila to še vedno podružnična šola OŠ Frana Albrehta od 1. do 4. razreda. Višje razrede so učenci obiskovali v Kamniku.

Vodje podružnice:        

Marinka Gregorš: od 1969 do 1983        

Hari Praper: od 1983 do 1983        

Božidar Pilej: od 1983 do 1986

Potrebe po gradnji šole in osamosvojitvi so sprožile celo vrsto aktivnosti. Tako so januarja 1986 začeli z gradnjo prizidka, ki je bil končan avgusta istega leta in s tem so bili ustvarjeni vsi pogoji za ustanovitev samostojne osnovne šole na Duplici. Z odlokom SO Kamnik je bila 16. julija 1986 ustanovljena Osnovna šola Duplica, ki se je 21. marca 1989 preimenovala v Osnovno šolo Marije Vere. Ravnatelj je postal Božidar Pilej. Prvič so otroci lahko v tem kraju obiskovali šolo od 1. do 8. razreda. Nič več voženj v Kamnik po končanem četrtem razredu. V kratkem času je bilo potrebno pridobiti učni kader za pouk na predmetni stopnji. Kljub nekaterim težavam so pričetek pouka dočakali pripravljeni.

29. novembra, na takratni dan pionirjev, je bila tudi svečana otvoritev nove šole. V prvem samostojnem šolskem letu je osnovno šolo Duplica obiskovalo 759 otrok.

V vseh teh letih je pouk na Osnovni šoli Marije Vere potekal v dveh izmenah. Konec 90 let se je število otrok sicer zmanjšalo, vendar je dvoizmenski pouk zelo oteževal pedagoško delo. V kamniški občini smo bili edina šola, ki je še vedno imela pouk v dveh izmenah. Eno izmenski pouk zaradi prostorske stiske ni bil mogoč. Tako smo se spet znašli v prostorski stiski. Že v šolskem letu 1999/2000 so se začele priprave za prizidek in nadzidavo šole.

Da bi rešili ta problem, pa tudi problem prihajajoče devetletne osnovne šole, s je leta 2001 začela gradnja prizidka. 7. septembra 2001 je bil položen temeljni kamen. To je bil prvi del gradnje, s katerim je naša šola pridobila 10 novih učilnic za predmetno stopnjo in pripadajoče kabinete za učitelje. Leto kasneje so se učenci že vselili v nove prostore. Slavnostne otvoritve 18. septembra 2002 se je udeležil tudi predsednik republike Slovenije g. Milan Kučan.

Šola se je tako prostorsko kot organizacijsko in izobraževalno začela pripravljati na prihajajoči devetletni osnovnošolski program.

Septembra 2002 so podrli najstarejši del šole, kar smo sicer opazovali z rahlo nostalgijo,saj je nekaj naših zdajšnjih učiteljev svoja prva leta šolanja preživelo prav v tej stari zgradbi. Vendar so na mestu starega zgradili štiri nove učilnice, multimedijsko učilnico, knjižnico ter nove upravne prostore. Na slavnostni otvoritvi, ki je bila 5. septembra 2003, nas je nagovoril dr. Slavko Gaber, tedanji minister za šolstvo:

»Čestitam vam in se vam zahvalim, vam gospod župan in vsem Kamničanom, zato da ste se zavedali pomena vlaganja v vzgojo in izobraževanje.

Ravnatelji:        

Božidar Pilej: od 1986 do 1997        

Violeta Vodlan: od 1998 do 31. 7. 2022

Damjan Snoj: od 1. 8. 2022 dalje

Potrebno je bilo urediti le še šolsko okolico. Tudi ta je zdaj urejena. V šolskem letu 2004/05 smo lahko opazovali dela, v naslednjem šolskem letu pa so se naši učenci že potili na atletski stezi, najmlajši pa veselili na prikupnem otroškem igrišču z novimi igrali.

V šolskem letu 2003/2004 smo na Osnovni šoli Marije Vere lahko pričeli z devetletno osnovno šolo. Že prej so potekale intenzivne priprave , ne samo z gradnjo, pač pa tudi z izobraževanjem učiteljev, pripravo načrtov, in organizacijskimi pripravami. Tako kot na večini šol po Slovenji smo z uvajanjem devetletne šole pričeli postopoma v prvem in sedmem razredu, ki se bo zaključilo v šolskem letu 2008/2009, ko bodo v program vključeni vsi učenci naše šole.

Zagotovo pa bo v naslednjih letih prišlo še do kakšnih sprememb.