Šolski sklad del denarnih sredstev namenja sofinanciranju posameznih dejavnosti (šole v naravi, tabori) socialno šibkim učencem.

Za pridobitev sredstev iz naslova šolskega sklada za subvencioniranje dejavnosti je potrebno oddati vlogo za dodelitev sredstev iz sklada.

Vlogo lahko oddajo:

  • starši oz. zakoniti zastopniki učencev šole,
  • šolska svetovalna služba,
  • učitelji in drugi strokovni delavci šole,
  • svet staršev.

Vlogo za pomoč pri plačilu šole v naravi se odda vsaj trideset (30) dni pred predvidenim odhodom v šolo v naravi, za ostale vloge pa kadarkoli v šolskem letu.

Upravni odbor obravnava vsako prispelo vlogo.

Vloga za dodelitev denarne pomoči iz sredstev sklada je dostopna na spletni strani šole, pri šolski svetovalni delavki ter v tajništvu šole.

Sama vloga ne zagotavlja, da je prosilec upravičen do sredstev iz naslova šolskega sklada.

Šolski sklad ni registriran kot dobrodelna organizacija, zato lahko subvencije posameznim učencem dodeljuje skladno s Pravilnikom do vsote, ki po Zakonu o dohodnini še dopušča oprostitev plačila dohodnine in s tem tudi ne posega v morebitne druge pravice staršev pri prejemanju drugih socialnih transferjev.

Obvezna priloga: fotokopija zadnje odločbe o otroškem dodatku, ki jo izda Center za socialno delo.


Izpolnjeno vlogo oddate v tajništvu šole, šolski svetovalni delavki ali pošljete po pošti na naslov
OŠ Marije Vere, Ljubljanska cesta 16a Kamnik, s pripisom “Za šolski sklad”.