NADARJENI UČENCI

V Sloveniji poteka delo z nadarjenimi učenci v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole (1999), ki je bil sprejet na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

KAJ JE NADARJENOST?

O nadarjenosti ni splošno sprejete definicije, ker nadarjeni niso homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih.

Novejše definicije nadarjenosti pravijo, da so nadarjeni tisti učenci, ki kažejo visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvene ali umetniškem področju. Poznamo splošno in specifično nadarjenost. Tako splošno kot specifično nadarjeni učenci sodijo v kategorijo nadarjenih učencev. Strokovnjaki so si edini, da nadarjeni učenci poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti (Travers, Elliot in Kratochwill: Educational Psychology, str. 447).

ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV

Da bi v času osnovnega šolanja prepoznali vse, ki so nadarjeni, in jim ponudili možnosti za čim boljši in čim bolj raznolik razvoj njihovih sposobnosti, je potrebno čim zgodnejše sistematično odkrivanje in delo z nadarjenimi.

Odkrivanje nadarjenih učencev je proces. V postopku odkrivanja sodelujejo učitelji, šolska svetovalna služba, starši in učenci. Odkrivanje lahko poteka od 3. razreda naprej. V prvem koraku učence evidentiramo ob pomoči učiteljev, na osnovi pisnega predloga, ki zajema različne kriterije (učni uspeh, izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati tekmovanj, mnenje učitelja, šolske svetovalne službe). Ob soglasju staršev za tem izvedemo identifikacijo (poleg standardiziranih psiho-diagnostičnih pripomočkov uporabljamo še standardizirane ocenjevalne lestvice za osnovno šolo OLNAD07), nato seznanimo z informacijami starše in pridobimo njihovo mnenje. Pogovorimo se tudi z učenci.

Vir: Povzeto po Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999)

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

V prvi triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka.

Kasneje se delo razširi tudi na nekatere druge oblike, ki se večinoma organizirajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v okviru dni dejavnosti, pri izvajanju interesnih dejavnosti, dodatnem pouku, pri pripravi na tekmovanja, v okviru izbirnih predmetov.

Za nadarjene učence poleg zgoraj navedenih aktivnosti in dejavnosti pripravljamo še obogatitveni program dela po različnih področjih. Dejavnosti iz obogatitvenega programa se učenci udeležujejo prostovoljno, glede na njihove interese.

Poleg pravočasnega odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci pa je potrebno tudi kontinuirano spremljanje njihovega dela in napredka.

Ob koncu šolskega leta se opravi evalvacija izvajanja obogatitvenih programov, evalvacija uresničevanja koncepta ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov dela z nadarjenimi učenci.

Na šoli koordinira odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci šolska svetovalna delavka Nataša Ahlin. Izvajalke obogatitvenega programa po različnih področjih so učiteljice naše šole.

Načrt dela izvajalk in obogatitveni program za nadarjene učence v šolskem letu 2023/24