Področja, kjer pomaga SPECIALNI PEDAGOG

 • Nenavadna drža pisala (prenizko, previsoko, nenavaden oprijem s prsti).
 • Premočan pritisk s pisalom na podlago, težave z grafomotoriko (počasi zapisuje, črte so neenakomerne, pri tem je počasen).
 • Menjavanje rok pri pisanju (ne more se odločiti, katero roko bi uporabljal).
 • Težave z računanjem (ne uporablja strategij pri računanju, ima slabe predstave, ne avtomatizira postopkov, težko si zapomni).
 • Težave z učenjem in prepoznavanjem črk, številk.
 • Težave s povezovanjem glasov pri branju.
 • Menjavanje črk, branje z veliko napakami, slabo razumevanje prebranega.
 • Izredno počasno branje, pri katerem se otrok vidno muči.
 • Odklanjanje branja.
 • Zelo kratkotrajna pozornost.
 • Pretirana motorična aktivnost.
 • Težave z organizacijo učenja, neučinkovito učenje.

Področja, kjer pomaga SOCIALNI PEDAGOG

 • Razvijanje in krepitev socialnih veščin, pomembnih za otrokovo učinkovitejše funkcioniranje v različnih socialnih okoljih in v odnosu do samega sebe.
 • Podpora otroku ob doživljanju različnih stisk.
 • Razvijanje in krepitev ustrezne samopodobe.
 • Razvijanje veščin ozaveščanja posameznih čustev.
 • Razvijanje  komunikacijskih veščin.
 • Razvijanje veščin sodelovanja.
 • Razvijanje veščin izboljšanja samokontrole.
 • Razvijanja veščin prevzemanja odgovornosti za lastno vedenje.
 • Razvijanje veščin za reševanje sporov oziroma strategij ravnanj v posameznih socialnih situacijah.
 • Razvijanje veščin, ki prispevajo k večji samostojnosti otroka.
 • Razvijanje veščin učenje učenja.

Področja, kjer pomaga SVETOVALNA SLUŽBA

ŠOLANJE

 • svetovanje staršem pri vpisu ter sprejemu otrok v šolo
 • poklicna orientacija za vpis v srednjo šolo
 • pomoč staršem pri vključevanju učencev v šolsko življenje
 • svetovanje staršem o ponavljanju ali prešolanju učencev

ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, RED

 • svetovanje in pomoč staršem pri zagotavljanju spodbudnega okolja za učenje
 • osveščanje staršev o osnovnih vzgojnih načelih
 • svetovanje staršem za učinkovito delo z učenci, ki imajo vzgojne težave

Šolska svetovalna služba se TAKOJ vključi v iskanje in nudenje možnih oblik podpore in pomoči družinam, kadar je zaradi njihovih socialno-ekonomskih stisk ogrožen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj.

EKONOMSKO-SOCIALNE STISKE

 • svetovanje staršem pri reševanja finančnih težav (šole v naravi, druge šolske dejavnosti…)
 • pomoč staršem pri prepoznavanju, soočanju in reševanju osebnostnih stisk – nasilje v družini (psihično in fizično nasilje, zanemarjanje, spolne zlorabe, ekonomsko nasilje …)
 • povezovanje staršev z razredniki (in drugimi učitelji), vodstvom šole in zunanjimi ustanovami: CSD, Kriznim centrom, policijo, sodišči…